Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lunch Learners gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Lunch Learners van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Lunch Learners niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Lunch Learners, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

Artikel 2 – Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Lunch Learners eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Lunch Learners.
2.2 De verplichtingen van Lunch Learners gaan nooit verder dan door Lunch Learners schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen/offertes van Lunch Learners zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Lunch Learners tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 4 – Uitvoering

4.1 Lunch Learners neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 Lunch Learners zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van klant, mits dit naar oordeel van Lunch Learners bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
4.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lunch Learners het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1 Betaling door klant dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Lunch Learners aan te wijzen bankrekening.
6.2 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Lunch Learners is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
6.3 Heeft klant bezwaar tegen een factuur van Lunch Learners dan geeft klant dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Klant heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien klant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt klant geacht de factuur te hebben aanvaard.
6.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 7 –Overmacht

7.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lunch Learners opgeschort. In dat geval is Lunch Learners verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Lunch Learners zicht bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lunch Learners kan worden gevergd.
7.2 Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: Overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel / derden, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene complicaties etc.
7.3 Indien Lunch Learners bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Lunch Learners gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Behalve zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Lunch Learners beperkt tot het vergoeden van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
8.2 De totale aansprakelijkheid van Lunch Learners wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
8.3 De aansprakelijkheid van Lunch Learners wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien klant Lunch Learners onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lunch Learners ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
8.4 Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Lunch Learners niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 9 – Beëindiging

9.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 10 – Intellectueel Eigendom

10.1 Gegeven presentaties en verstrekte documenten door Lunch Learners blijven eigendom van Lunch Learners en dienen alleen binnen de vestiging beschikbaar gesteld te worden. Mocht klant dit verder willen verspreiden moet Lunch Learners hiervoor schriftelijk toestemming verlenen.

Artikel 11 – Slotbepaling

11.1 Lunch Learners is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals gelinkt op de website (https://lunchlearners.nl/algemene-voorwaarden/).
11.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
11.3 Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Lunch Learners.